Bäladiri/Lexicon

Aus Kurašara
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Agriculture, Flora

máθïl, máulnas - n. [*mạθul]
olive, olive tree
fiðnátšïs, fiðnažúnas - n. [*fịθanatšus]
rice crop
sëdárë, sëdájnas - n. [*so-dạre]
berry, small fleshy stoneless fruit

Chemistry

kírïs, kînas - n. [*kịris]
seasalt; sodium chloride
kír-il, kígh-ø̄n, k-îdē - vi. adj. [*kịrīl, *kịrīwūn, *kịrīdeji]
be salty, have a salty taste
kírï, kírās - adj. [*kịri]
with a sour or salty taste, sour, salty

Fire

síntë, sinnénas - n. [*sịnte]
ash, volcanic remnant; cinder, cinder powder
ember, leftovers from a fire

Animals

Avians, Flight

gháprï, ghavrínas - n. [*ḡạpri]
pigeon
fújä, fûnas - n. [*fụjo]
bird, avian
féullën, feughénas [fu-ellën]
obsol. egg
abstr. the Universe (the sky being the albumen and the Sun being the yolk)
síp-al, sím-ōn, sim-ádē - vi. [*sịpāl, sịpāwūn, sịpādeji]
fly, glide on air

Cervids

gozágän, gozáunas - n. [gócc-ágän]
antler appropriate for being carved into a flute
késtër, kessánas - n. [*kẹsca-r]
curved antler inappropriate for flute craftsmanship
túkkä, tugónas - n. [*tụkko, likely loaned from early pre-Avari]
a horn that can pass for an antler until further inspection
ylânjä, ylânas - n. [*y-lạ̄ño]
small antler stubs covered by thick velvet

Felines

θálä, θálās - n. [*θạlo]
cat, small household feline
Remark: morphologically shaped like an adjective, though probably not a nominalisation of anything attested

Dirt

básïs, báunas - n. [*bạsus]
stench
bás-ul, báz-ūn, báudē - vi/vt. [*bạsūl, *bạsūwūn, *bạsūdeji]
itr. stink, smell, reek
trn. cause to stink, cause to smell
húmmë, húmmās - adj. [*hụmma]
rotten, decayed, festered
húmm-al, húm-ōn, hum-ádē - vi. adj. [*hụmmāl, *hụmmāwūn, *hụmmādeji]
be rotten, festered
rot, fall apart, decay, fester

Conception, Birth

núnt-äl, núnd-ōn, nunn-ádē - vi. [*nụntāl, *nụntāwūn, *nụntādeji]
be born, be birthed; come into being
poet. be made, be wrought into shape

Vision, Optics

ák-al, ág-ōn, agh-ádē - vt. [*ạkāl, *ạkāwūn, *ạkādeji]
see, spot
áku, aghúnas - n. [*ạkuw]
eye
Remarks: in addition to the regular plural paradigm that stems from <aghútis>, the noun has a dual form that follows the nominative dual in <aghúpis>
ák-ul, ág-ūn, agh-údē - vt. [blend of ákal and áku]
recognise, be able to tell from a glance what is
kórp-al, kórb-ōn, korv-ádē - vt. [*kọrpāl, *kọrpāwūn, *kọrpādeji]
reflect (of light)
by extension reflect, bounce off self (of generic objects)
by extension put off, make uninterested in self (of people)
(trim the edges off of, remove edges from)

Motion, Lation

fént:al-járä, fénd:ōn-járä, fenn:ádē-járä - vt. [*fẹntāl, *fẹntāwūn, *fẹntādeji; + fossilised directional -járä]
pluck out, sharply pull out (of flowers)
pull on, sharply pull on, quickly tug on
extract by quickly pulling out
kúll-ul, kúl-ūn, kugh-údē - vi/vt. [*kụllūl, *kụllūwūn, *kụllūdeji]
itr. arch. arrive, come
trn. owe, be about to pay (a certain sum of money, recompensation in immonetary value)
kállë, kaghánas - n. [*kạlla]
way, road, path, direction of motion
kúll-al, kúl-ōn, kugh-ádē - vi. [*kụllāl, *kụllāwūn, *kụllādeji]
run, sprint, dash
rík-al, ríg-ōn, righ-ádē - vi. [*rịkāl, *rịkāwūn, *rịkādeji]
stand, be erect upright, be located
táx-al, tág-ōn, tagh-ádē - vt. [*tạxāl, *tạxāwūn, *tạxādeji]
swim towards, swim to, swim in the direction of
pátts-al, páts-ōn, paz-ádē - vi/vt. [*pạttsāl, *pạttsāwūn, *pạttsādēji]
itr. leave, go, depart from present location
trn. leave, depart
póm-al, póv-ōn, p-ôdē - vi/vt. [*pọmāl, *pọmāwūn, *pọmādeji]
itr. wander around aimlessly, walk without aim
trn. seek enlightenment about
dórč-ul, dórdž-ūn, dorž-údē - vt. [*dọrčūl, *dọrčūwūn, *dọrčūdeji]
toss, throw, launch into air + njër, ...
+ zárä inspire acc in obl

Metallurgy

θâtën, θāðánas - n. [*θạtan]
gold
ség, ségnas (sénngas) - n. [from a Northern source, via trade]
lead, molybdenum
sáfrë, savghánas - n. [*sạfra]
iron
mîpä, mīvónas - n. [*miẹpo]
silver
véssët, vessánas - n. [from Bassani véssəd]
patina, thin oxide layer, verdigris
hémmë, hevénas - n. [*hẹnme]
copper
gírët - n. [from Bassani gjírəd]
rust, iron oxide

Astronomy

mīvágän, mīváunas - n. [mīv-ágän]
one who is in the stars/among the heavens
mīvírës, mīvírās - adj. [mīv-írës]
silvery
stellar, extraterrestrial
heavenly, divine
θāðágän, θāðáunas - n. [θạta-ágän]
the Sun; Hêlios
sâmï, sâuna - n. [*sạ̄mu]
the Sun;

Health, Physiology

sárrïs, saghúnas - n. [*sạrrus]
fracture
sárr-ul, sár-ūn, sagh-údē - vt. [*sạrrūl, *sạrrūwūn, *sạrrūdeji]
to break, to fracture, to crack
atánnï, atëghúnas - n. [*atạnnu]
tactile feeling, sensation of touch
njús-ul, njúz-ūn, njû-dēvi. [*ñụsūl, *ñụsūwūn, *ñụsūdeji]
to be ill
to fall ill, to grow frail, to grow weak
máž-al, máž-ōn, maž-ádēvi. [*mạžāl, *mạžāwūn, *mạžādeji]
to fall asleep, to sleep, to rest
Remark: derives from an obsolete adjective, "crooked, wry, odd-shaped", reflected in the noun mážë; does not lenite

Anatomy

mážë, mážās - n. irr. [mạža]
vertebra
Remark: derives from an obsolete adjective, "crooked, wry, odd-shaped", that became nominalised.
sítët, siðénasn. [sịtet]
finger, toe
mathem. number

Hydrology

míghï, mînas - n. [*mịḡi]
water
sálëθ, sânas - n. [*sạlaθ]
sea
gáirïs, gáirïnas - n. [*gạjirus]
river, river flow; river bed
gáir-ul, gáigh-ūn, gaj-údē - vi. [*gạjirūl, *gạjirūwūn, *gạjirūdeji]
flow (of rivers, liquids)
θít-al, θíd-ōn, θið-ádē - vt. [*θịtāl, *θịtāwūn, *θịtādeji]
bring, carry, deliver (of rain, water, bodies of water)
pórpën, porvánas - n. [*pọrpan]
sea foam, sea froth

Existence

sä:gútt-ul, sä:gút-ūn, sä:gud-údē - vt. [*sogụttūl, *sogụttūwūn, *sogụttūdeji]
destroy, annihilate
unmake, reverse the process of creation of
render false, render untrue
kím-ël, kím-un, kî-dē - vt. mort. [*kịmal, *kịmawūn, *kịmadeji]
make, create
render true
kélp-il, kélb-ø̄n, kelv-ídē - vt. [*kẹlpīl, *kẹlpīwūn, *kẹlpīdeji]
cause +inf.obl
cause, cause to happen
do, perform, carry out
gíttës, gíttās - adj. [*gịttas]
all of, each, the whole of
Remark: even when used with a singular noun, it triggers plural object agreement in the verb.
žujá - postp/clit. [*žu-jạ]
its own, its very, its very own
Remark: refers the item back as a concrete possession of the subject, emphasising the relationship; attaches as a clitic to an inflected noun phrase, though it behaves semantically much like a postpositional.
gítt-al, gít-ōn, gið-ádē - vi. adj. [gịttāl]
be whole, be complete, include all of what normally constitutes self
embody, be made up of
have the properties of
tšáprïs, tšáprās - adj. [*tšạprus]
unique
only, none other than

Anthropology

Agriculture

bírmë, bighénas - n. [*bịrre]
head of cattle; head of dragon (as a unit of measure)
cow, dragon
bírmë, bírmë - n. [*bịrma]
cattle; dragon cattle (mass noun)
Remark: Bäladiri mass nouns merge the accusative into the nominative
njúim-al, njúiv-ōn, njuj-ádē - vt. [*ñụjmāl, *ñụjmāwūn, *ñụjmādeji]
slaughter (of cattle) for nutritional (not sacrificial) purposes

Architecture

kúbïs, kuvínas - n. [*kụbis]
house, home, family residence
žáθpës, žaðvánas - n. [*žạṯpas]
fortress, fort, bastion
zárpë, zarvánas - n. [*zạrpa]
building, construction, planned structure
zárp-al, zárb-ōn, zarv-ádē - n. [*zạrpāl, zạrpāwūn, zạrpādeji]
trn. construct, erect, build
trn. carry out construction work in, make dotted with buildings
kómkë, kongénas - n. [*kọmke]
brick; rectangular building material
Note: must include material description
kómkë béghimäθ - np. [kómkë + bélil]
black brick: brick made from fired clay
kómkë gúmmï - np. [kómkë + gummï]
'night-time brick': polished sandstone brick

Names

Belágän, Beláunas [bel-ágän]
the black one, Black
díss-ul, dís-ūn, diz-údē - vt. [*dịssūl, *dịssūwūn, *dịssūdēji]
trn. erg call sby. (acc) sth. (nom)
trn. acc call self nom

Music

géss-al, gés-ōn, gez-ádē - vi/vt. [*gẹssāl, *gẹssāwūn, *gẹssādeji]
itr. perform, play music, produce music (in general)
trn. use instrument (acc) so as to produce music, play, perform
láuk-al, láug-ōn, lāgh-ádē - vi/vt. [*lạwakāl, *lạwakāwūn, *lạwakādeji]
itr. sing, produce melody with voice
trn. sing, hum (of songs, melodies)
laukílïs, lāghilínas - n. irr. [lauk-ílïs]
singing, canto (of a poem)
lāghílis, lāghilínas - n. [lauk-ílïs]
singing, canto (of a poem)
song, melogy
lûkë, lūghánas - n. [*lụwaka]
song, melody
góttsä, gozónas - n. [*gọcco]
antler flute
gótts-al, góts-ōn, goz-ádē - vi/vt. [*gọccāl, *gọccāwūn, *gọccādeji]
itr. play the antler flute
trn. play a melody (acc) on the antler flute
erg. play an instrument (nom) [as one would a flute]

Art

bárë, bânas [*bạr-a]
incision, etching, groove
búr-ul, búgh-un, bugh-údē - vt. [*bạr- —> *bụr-ūl]
draw, sketch, etch out, inscribe

Logic

fólpïn, folvínas - n. [*folpịn (loanword)]
cause, reason, precondition
folvi-sék:ul, folvi-ség:ūn, folvi-segh:údē - vt/vi. [folvi-sek:ul]
trn. debate, discuss with
itr. debate (of a collective; reciprocal)

Faces, Masks

gísmä, gisvónas - n. [*gịsmo]
bare face, one's uncovered visage
véumä, veuvónas - n. [*vẹomo]
covered/masked face
veuvílïn, veuvînas - n. [veuv-ilïn]
mask

Kinship

súngë, sûnas - n. [*sụŋa(s)]
brother
súg-al, súng-ōn, sugh-ádē - vi/vt. [*sụgāl, *sụgāwūn, *sụgādeji]
itr. be a brother
trn. be a brother to
úkät, ughónas - n. [*ụkot]
kinsman
mírïs, mînas - n. [*mịris]
brother, close male cousin
gópär, gomónas - n. [*gọpor]
child; young member of family (narrow/extended)
jússä, juðónas - n. [jụsso]
son, male child
gájtë, gajðánas - n. [*gạjita]
ancestor
gújt-ul, gújd-ūn, gujð-údē - vt. [*gụjitūl, *gụjitūwūn, *gụjitūdeji]
be descended from
pílï, pilínas - n. [*pịkli]
mother
géughë, géunas - n. [*gẹoḡa]
father

Stories

kípr-al, kíbr-ōn, kivr-ádē - vi/vt. [*kịprāl, *kịprāwūn, *kịprādeji]
itr. tell tales, speak in a grandiose manner
trn. tell the tale of, retell the feats of, speak about

Age

gǿnt-al, gǿnd-ōn, gøv-ádē - vi. [*gẹmtāl, *gẹmtāwūn, *gẹmtādeji]
have own hair grow grey

Honour

sánä, sánās - adj. [*sạno]
brave, courageous
rátt-al, rát-ōn, rad-ádē - vt. [*rạttāl, *rạttāwūn, *rạttādeji]
frighten, terrify, cause/instill fear in
gés-al, géz-ōn, gê-dē - vt. [*gẹsāl, *gẹsāwūn, *gẹsādeji]
guard, protect, watch over, ward
rear/bring up (of children)

Control

náppës, namánas - n. [*nạppas]
fetters, reins, chains
nápp-al, náp-ōn, nam-ádē - vt. [*nạppāl, *nạppāwūn, *nạppādeji]
bind, chain; control, keep on a leash

Politics

nábïl, náulnas - n. [*nạbul]
Imperial emissary, Imperial governor
láθï, lânas - n. [*lạθi]
slavery/serfdom in the Imperial system; Imperial serfdom
láilïn, lajînas - n. [láθï + -ílïn]
slave, serf
ärkádžï, ärkáunas - n. [*ärkạ-džu (loanword)]
leader, chieftain, duke
ägúrrë, ägúrrās - adj. [*o:kụ̄rra]
independent
ilúnnë, ilughánas - n. [*ilụmna < *i-lụna]
ally
bädím-il, bädív-ø̄n, bädî-dē - vi. adj. [*bọdimīl, *bọdimīwūn, *bọdimīdeji]
be convenient, be easy, be easily managed, be easily accomplished, be simple to perform
zdóš-al, zdóš-ōn, zdož-âdē - vi/vt. [from earlier Gholla, compare Gholla zdošyan "give self"]
itr. fien. become a vassal
itr. be a vassal
trn. swear fealty to, pledge allegiance to
trn. align self with sth. (political group, religion, denomination, organisation etc.)

Ethnology

bénër, bénās - n. [*bẹnar]
nation, ethnic group, people, folk
Remarks: a nominalised adjective; the adjectival semantics are unattested in Bäladiri. The noun takes plural agreement even when it is singular in form.

Religion

ráx-al, rág-ōn, rav-údē - vt. irr. mud. [*rạxn̄l, *rạxn̄wūn, *rạxn̄deji]
taboo trn. eat flesh from a being of the same species, cannibalise the dead
múpp-ul, múp-ūn, mub-údē - vt. mud. [*mụppm̄l, *mụppm̄wūn, *mụppm̄deji]
taboo trn. eat flesh from a living being; cannibalise the living
kánj-al, káj-ōn, ká-udē - vt. irr. mud. [*kạñm̄l, *kạñm̄wūn, *kạñm̄deji]
rel. trn. divine sth. by cracking human bones over a fire
nárg-al, nárg-ōn, nárg-ádē - vt. [*nạrgāl, *nạrgāwūn, *nạrgādeji]
taboo trn. desecrate by ingesting, eating
mīvirômë, mīvirônas - n. [mīv-írë-ómë]
divinity, godhood
júttšë, južénas - n. [*jụtše]
soul, essence, lifeforce
géutë, géutās - adj. [*gẹota]
dead; lifeless (of organic matter)
géut-al, géud-ōn, geuð-ádē - vi. adj. [*gẹotāl, *gẹotāwūn, *gẹotādeji]
be dead, be lifeless (of organic matter)
kút-ul, kúd-ūn, kuð-údē - vi/vt. [*kụtūl, *kụtūwūn, *kụtūdeji]
itr. pray in chants, pray through music, sing prayers
trn. sing (a song, prayer)
läkárrës, läkaghánas - n. [from Gholla lakoreloraph "charitability"]
selflessness, charitability
state of lacking avarice
open-heartedness, acceptingness

Food Production

sínngë, sínngas - n. [*sịŋŋa]
cooked snake
áf-al, áv-ōn, â-dē - vi. [*ạfāl, *ạfāwūn, *ạfādeji]
to cook, boil, fizzle (of liquids, foods)
andúnë, andúnas - n. [*anduna]
millstone, mill
ysám-il, ysáv-ø̄n, ysái-dē - vt. [*y:sạmīl, *y:sạmīwūn, *y:sạmīdeji]
to brew, cook, boil, ferment
brásë, braðánas - n. [*brạsa]
flour; rice flour
míčä, mižónas - n. [*mịčo]
onion flour; dried onion paste
bras-sék:ul, bras-ség:ūn, bras-segh:údē - vi/vt. [bras-sek:ul]
itr. to work the fields; work in agriculture; cultivate wheat, cultivate rice
trn. to cultivate sth. (a plant)

Personality

káumën, kāmánas - n. [*kạwaman]
moron, idiot, untrustworthy individual, dishonourable individual
káumë, káumās - adj. [*kạwama]
moronic, idiotic, stupid, intellectually defective
dípël, dimánas - n. [*dịpal]
uncreative/narrowminded individual
dimírës, dimírās - adj. [dimë-írës]
uncreative, narrowminded, dull, mechanical
Remarks: has a doublet in <dimájrës, dimájrās>

Philosophy

ïpáx-al, ïpág-ōn, ïpav-ádē - vi. [*i-pạxāl]
lament, bemoan, complain

Aesthetics

játïs, jaðúsas - n. [*jạrus]
beauty, excellence in aesthetics
ját-ul, jád-ūn, jað-údē - vi/vt. [*jạtūl, *jạtūwūn, *jạtūdeji]
itr. be pretty
trn. cause to be pretty, beautify, decorate
kórp-al, kórb-ōn, korv-ádē - vt. [*kọrpāl, *kọrpāwūn, *kọrpādeji]
trim the edges off of, remove edges from
smoothen, make less rough
make harmonious, make fitting
make inconspicuous
(reflect (of light), cause to bounce off self (of generic objects), put off (of people))

Secrecy

gáddž-al, gádž-ōn, gaž-ádē - vi/vt. [*gạddžāl, *gạddžāwūn, *gạddžādeji]
itr. sneak, crawl, move while outside field of vision
itr. move unnoticed, move unnoticeably
trn. steal, take, confiscate
trn. pillage, plunder, steal from
sïnkóirë, sïnkoiránas - n. [from Gholla sinnakoryā "secrecy, reluctance to divulge one's identity]
secrecy; informational opaqueness
lack of trust
lack of honesty

Clothing, Decoration

sûndël, sūnénas - n. [*sụ̄dnel]
fur, fur clothing article
mīvéllën, mīveghénas - n. [mīv-ellën]
item of silver jewellery; silver ring
sóp-al, sób-ōn, som-ádē - vt. [*sọpāl, *sọpāwūn, *sọpādeji]
carry on one's surface, wear; be decorated by
kâmmäš, kāvónas - n. [*kạ̄mmoš]
hunting charm, hunting trinket, hunter's good luck charm
rëlúðä, rëlûnas - n. [from Gholla oraludhyō "hunting haul"]
hunting haul, caught prey
food brought back from a hunt
hunting trophy

Textile

fárghë, faghánas - n. [*fạrḡa]
canvas, sturdy cloth; sailcloth, sail canvas

Emotions

úkät, ughónas - n. [*ụko-t]
happiness
páxït, paxúnas - n. [*pạxu-t]
contentness, positivity
gétt-il, gét-ø̄n, ged-ídē - vt. [*gẹttīl, *gẹttīwūn, *gẹttīdeji]
expect, hope +inf.obl
pray for (acc)
krómë, krománas - n. [*krọpma]
desire, urge, craving
króp-al, króm-ōn, krom-ádē - vt. [*krọp(m)āl, *krọpmāwūn, *krọpmādeji]
wish for, hope that +inf.obl
crave (acc)
wish/want to possess (acc)
hunger for (acc)
njéčč-al, njéč-ōn, njež-ádē - vt. [*ñẹtčāl, *ñẹtčāwūn, *ñẹtčādeji]
want inf.obl to happen
want to possess (acc)
be motivated by (acc)
erg. want to hold/embrace
erg. lust carnally after

Warfare, Conflict

ráðë, rânas - n. [*raḏa]
war, warfare, organised armed conflict
rúð-al, rúð-ōn, r-ôdē - vt. [c.f. ráðë]
wage war against (acc)
engage acc in armed conflict
šînngë, šīghánas - n. [*šīŋŋa]
army; encampment
kórr-il, kór-ø̄n, kogh-áidē - vi/vt. [from Gholla korēn "surrender"]
itr. surrender, give up, cease fighting
itr. relent under pressure, give in
itr. falter, collapse, give in (of geological or architectural structures)
trn. surrender to sby.
trn. give in and be taken prisoner by sby.
šóssä, šozónas - n. [*šọsso]
victory, achievement, success in combat; strategic success
šozosék-ul, šozoseg-ūn, šozosegh-údē - vi/vt. [šóssa + -sék:ūl]
itr. be victorious, be successful
itr. triumph (against unspecified obstacles; in general)
trn. triumph over, defeat
trn. outlast (an opponent), survive (a disaster)
gúmb-il, gúmm-ø̄n, gum-ídē - vt. [*gụbmīl, *gụbmīwūn, *gụbmīdeji]
attack, assault, harrass
strike at, strike

Subterfuge

ïbís-al, ïbíz-ōn, ïb-êdē - vt. [*i-bịsāl, *i-bịsāwūn, *i-bịsādeji]
conceal, hide
läbís-al, läbíz-ōn, läb-êdē - vt. [*lo-bịsāl, *lo-bịsāwūn, *lo-bịsādeji]
uncover, unhide, discover, find, discover the location of
záttš-al, zátš-ōn, zaž-ádē - vt. [from Gholla zošyan "give"]
pay tribute to, give tribute to
pay sby. off
give as tribute; offer as gift

Wealth, Commerce

móšpï, možvúnas - n. [*mọčpu]
wealth, riches
možvágän, možváunas - n. [možv-agän]
wealthy/rich individual
fúrgh-ul, fúr-ūn, fugh-údē - vi/vt. [*fụrḡūl, *fụrḡūwūn, *fụrḡūdeji]
itr. be expected to pay up, be thought of as someone who pays up
itr. pay, use money as the preferred means of commerce
trn. pay (in money) for, pay money for
Remark: has a synonymous doublet in fúrvul

Morality, Free Will

kóts-ul, kóz-ūn, koð-údē - vt. [*kọtsūl, *kọtsūwūn, *kọtsūdeji]
pick, choose, elect, end up prefering
kótsïs, koðúnas - n. [*kọtsus]
choice, pick
kéng-il, kégh-ø̄n, kéidē - vi. adj. [*kẹŋīl, *kẹŋīwūn, *kẹŋīdeji]
be right, be correct, be true
sétt-il, sét-ø̄n, sed-ídē - vt. [*sẹttīl, *sẹttīwūn, *sẹttīdeji]
kill, murder, take life from a conscious being or entity

Mental

lä-gúrïs - n. [lä-*gụris]
carelessness, recklessness, lack of reckoning; involuntary irresponsibility
lägúr-il, lägúgh-ø̄n, lägújdē - vi. [*lo-gụrīl, *lo-gụrīwūn, *lo-gụrīdeji]
not care, be careless
ïgúr-il, ïgúgh-ø̄n, ïgújdē - vi/vt. [*i-gụrīl, *i-gụrīwūn, *i-gụrīdeji]
itr. be careful, pay attention
itr. be paranoid; overthink (in general)
trn. overthink (sth.)
trn. monitor, observe
trn. pay attention to; show special interest in
itr. be understanding, be compassionate
trn. show interest in, understand
lûtt-al, lût-ōn, lūd-ádē - vt. [*lụwtāl, *lụwtāwūn, *lụwtādeji]
intuitively know, be aware of
intuit, realise without conscious action/based on previous experience
be (intuitively) familiar with
be skilled in, be skillful in
ïkóg-il, ïkóv-ø̄n, ïkójdē - vt. [*i-kọxnīl, *i-kọxnīwūn, *i-kọxnīdeji]
intend to do +inf.obl
intend to make
measure out (of fabric)
súttët, sudánas - n. [*sụttat]
dream, nighttime visions

Verbal

géss-al, gés-ōn, gez-ádē - vt. [*gẹčsāl, *gẹčsāwūn, gẹčsādeji]
trn. argue with, quarrel with, debate (sby)
trn. engage in debate with, confront
gémbë, gevánas - n. [*gemba]
derog. imbecile, cretin
derog. bitch (of women)

Ordering, Mathematics

gérë, gérās - adj. [*gẹra]
previous, former, the last counted
gér-al, gégh-ōn, g-êdē - vi. adj. [*gẹrāl, *gẹrāwūn, *gẹrādeji]
be the previous, be the former, be the last counted
páθï, pájnas - n. [*pạṯi]
end, termination
púθ-il, púð-ø̄n, p-ŷdē - vi. adj. [*pụṯīl, *pụṯīwūn, *pụṯīdeji]
to be the final, terminal, last in line
púθï, púθās - adj. [*pụṯi]
final, terminal, last
géntër, géntās - adj. [*gẹntar]
some of, a number of

Numbers

kôrïk, kôrās - adj. [*kọ̄re-ik]
first, primary, initial
kôrë, kōghénas - adj. [*kọ̄re]
one, alone
skánt-il, skánd-ø̄n, skann-ídēvt. [*skạntīl]
to count, to enumerate, to give a count of
erg be the number (sítët) that enumerates (acc)
skannídē, skannînasn. [inf. of skántil]
counting, enumeration
the count, the reckoning
skanníllïs, skannilínasn. [skánni-llïs]
number, magnitude
the number of items in a group, elements in a set
sítët, siðénasn. [see under Anatomy]
number
digit, in a positional or nonpositional system
written numerical representation

Geography, Geology

párpï, parvínas - n. [*pạrpi]
bottom, geometrical/geographical lowest limit; sea floor
sáččät, sažónas - n. [*sạtšot]
boulder
lármë, lármë (laghána) — n. [*lạrma]
sand (mass noun)
Remark: Bäladiri mass nouns merge the accusative into the nominative
súčč-ul, súč-ūn, suž-údē - vt. [*sụtšūl, *sụtšūwūn, *sụtšūdeji]
block the path/flow of (a river, stream)
géšmï, gežvúnas - n. [*gẹčmu]
rocky protrusion, cliff, promontory
mêrët, mêrās - n. [*mẹ̄rat]
world, existence
Remarks: a nominalised adjective; the adjectival semantics are unattested in Bäladiri
džérvën, džérvās - adj. [*džẹrven]
northern

Time

sérrë, sérrās - adj. [*sẹrra]
imminent, upcoming
adv. obl imminently, soon, 'about to'
sájkä, sájkās - adj. [*sạjko]
current, present, up-to-date
adv. obl currently, now
géssës, géssās - adj. [*gẹssas]
recent, near (in time)
adv. obl a short while ago, a short while in the future, recently, imminently
sajvómë, sajvônas - n. [sajk-omë]
present
current time; current era
the modern age
íššï, ižúnas - n. [*ịššu]
day, daytime
zútä, zuðónas - n. [*zụto]
moon, month, period of ~49 days
gémïk, géunas - n. [*gẹmuk]
year; period of ~628 days
gémïnt, géunas - n. [*gẹmint]
twenty months
gámmï, gavúnas - n. [*gạmmu]
night, nighttime
day (from midnight to midnight)
kírr-il, kír-ø̄n, kigh-ídē - vi. [*kịḡrīl, *kịḡrīwūn, *kịḡrīdeji]
pass (of time)
gúmmï, gúmmās - adj. [*gụmmu]
nocturnal, nighttime, nightly
adv. obl today
ýžël, ýžās - n. [*ẏžal]
morning, dawn
kísë, kísās - adj. [*kịsa]
later in time
adv. obl later, later in time; thus, afterwards
góngä, góngās - adj [*gọŋka]
earlier in time
adv. obl before, prior, just now
postp. obl before, prior to

Weather

bîfël, bîlnas - n. [*bịjfel]
hoarfrost; frost on leaves
frozen dew
frostbite

Colours

bélë, bênas - n. [*bẹle]
black, blackness
bélë, bélās - adj. [*bẹle, *bẹle-ās]
black
bél-il, bégh-ø̄n, bé-idē - vi. adj [*bẹlīl, *bẹlīwūn, *bẹlīdeji]
be black, be very dark; be in the shadows
sókkïs, soghínas - n. [*sọkkis]
dim blue, blue-grey, cool grey
sókk-il, sók-ø̄n, sogh-ídē - vt. [*sọkkīl, *sọkkīwūn, *sọkkīdeji]
dye blue, dye grey
beat up
flood, drench

Conjunctions

ší .... ší - conj. [*ši]
either .... or
gáitä - conj. [from gál and the inherited cliticised conjunction *to]
and, as well as, adding, in addition to
grántä - conj. [from gál and the inherited cliticised conjunction *to]
thus, afterwards, adding to that, in addition
- conj. [*to]
and; cliticised conjunction that binds two verbs without directly and independently subordinating either
and; conjunction that binds two simple NPs that agree in case
Remarks: is used to tie a subordinated verb to its superordinated clause

Demonstratives

jak- - mmf. [*njak-]
so, in a manner close to me
this one, like this one
Remark: forms various demonstratives and undergoes lenition to jagh-
jagháttšë, jaghažánas - n. [jak-*ačča]
this place, here, these surroundings
jákës, jákās - adj. [jak-*as]
this, this one, like this
jaghámën, jagháunas - n. [jak-amën]
this individual, this thing, this one
jághmï, jaghmās - adj. [jak=mï]
now, present, current
leuk- - mmf. [*la-njak-]
in any manner, in any way
any one, like any
Remark: forms various demonstratives and undergoes lenition
leughámën, leugháunas - n. [leuk-amën]
any individual, any thing, anything

Interrogatives

zat- - mmf. [*nzat-]
which out of many, which out of two
Remark: forms various interrogatives and undergoes lenition
zállë, zállës - intr. [zat-lë]
what, which
cop which of nom is it?
cop which of nom is erg?
záttsï - intr. [zat-sï]
which one of us
zábbï - intr. [zat-bï]
which one of you
zássët - intr. [zat-sët]
which one of them

Quality

kíptä, kinðónas - n. [*kịpto]
that which is the best, the best, the ultimate
kómk-al, kómg-ōn, kong-áde - vt. [*kọmkāl, *kọmkāwūn, *kọmkādeji]
consider sth to have value
consider something to be of value or worth to self
regard something as valuable or useful

Metamodifiers

žōr - mmf. [*žuar]
so, in such a way (pseudo-demonstrative without a reference)
in a large way, in an extremely large amount
inconcievably, immeasurably

Postpositions

ójï - postp. [*ọju]
+obl: coming from obl down towards the speaker
ózï - postp. [*ọzu]
+obl: coming from obl up towards the speaker
súrï - postp. [*sụri]
+obl: coming from the primary verb argument towards obl
+obl: given by the primary verb argument to obl
šë - postp. [*ša]
+obl: carrying obl
+erg: accompanying erg
+erg: with, using erg
lër - postp. [*ler]
+obl: inside of, contained within obl
+erg: among, surrounded by, accompanying erg
járä - postp. [*jạro]
+obl: out of (the interior of) and away from obl
zárä - postp. [*zạro]
+obl: into (the interior) and towards obl
- postp. [*jạ]
+obl: obl's; marks both inalienable and alienable concrete possession
sántë - postp. [*sạnta]
+obl: obl's; marks abstract possessive relationships, such as kinship and abstract possessed objects.
Remarks: the postposition has an unstressed alternant in <sën>
- postp. [*sū]
+obl: about/concerning obl; statically atop of obl
- postp. [*ji]
+obl: not knowing (about) obl
- postp. [*zo]
+obl: on the surface of obl
+erg: in (a conversation, book, mass of content, dream) erg
gët - postp. [*gat]
+obl: on the surface of obl
njër - postp. [*ñer]
+obl: beyond, across, on the other side of obl
yn - postp. [*ịun]
+obl: because of, due to, in agreement/support of obl
Remark: epenthetically takes after vowels /l/
postp. [*na]
+obl: being made up of, made up of
used for materials and with numbers

Possessives

jághï - part. poss. [já-ïghï]
my, mine
Remarks: a possessive particle that syntactically behaves like an adjective but doesn't inflect; is the result of an unproductive postposition prefixation process onto clitic pronouns

Copuloids

- part. cop. [*lạ̄]
not, isn't
néu - cop. [*nẹo]
may it be

Light Verbs

áθ-il, áð-ø̄n, áidē - vl. [*ạθīl, *ạθīwūn, *ạθīdeji]
have to, must, be obliged to, ought to; + inf.obl
xír-il, xígh-ø̄n, xîdē - vl. [*xịrīl, *xịrīwūn, *xịrīdeji]
almost do; fail to, barely be unable to, try to; + inf.obl
g-ál, g-ôn, g-áde - vl. [*gal, *gaun, *gadeji]
add, increment
Remarks: the verb is obsolescent and used primarily in fixed lexical items
úr-ël, úgh-un, úd-dē - vl. mort. [*ụral, *ụrawūn, *ụradeji]
have to, ought to; + inf.obl
Remarks: the verb is used to make imperatives as Bäladiri doesn't mark imperatives morphologically
gh-ûl, gh-ûn, g-ûdē - vl. cop. [*ḡụ̄l, *ḡụ̄wūn, *gụ̄deji]
continue being, remain + adj.obl
Remarks: the verb has a copulative character

Derivations

Noun–Verb Pairs

One of the more common correspondences between noun-verb pairs is that of coordinate cognates: nouns that ended in one of { *-as *-is *-us } will most frequently have a verb formed directly from the same root that is respectively either earthy, solar or lunar. This is visible in coordinated pairs such as ‹náppës :: náppal› (fetters :: to bind) and ‹gáirïs :: gáirul› (river :: to flow).

Many noun roots without a nominal suffix that corresponds to a verbal equivalent have verb analogues with ablaut; a common alternation is <a — u> (noun-to-verb), as with <bárë :: búrul> (incision :: to draw).

Noun-to-Verb Derivations

All productive Bäladiri N→V derivational suffix complexes are bi- or trisyllabic and have a monosyllabic 'core' and a thematic vowel; some non-productive suffixes remain that are monosyllabic or that have four or more syllables. All suffixes cause a stress shift and accompanying lenition.

-sek:ul, -seg:ūn, -segh:údē - vi. [*-sekūl, *-sekūwūn, *-sekūdeji]
to work so as to acquire noun

Verb-to-Noun Derivations

-íllïs, -ilínas - n. [*-V:dli-s]
produce of action, creative result of action
Remarks: occasionally takes the unlenited stem, in irregular and fossilised derivations

Noun-to-Noun Derivations

-ágän, -áunas [*-akon, *-akonās]
one who embodies the concept of, one who has the properties of
-ílïn, -înas [*-ilin, *-ilinās]
intrinsic to, essential to, vital part of
-éllën, -eghénas [*-ellen, -ellenās]
that which is made of, that which is wrought out of, that which is made up of

Noun-to-Adjective Derivations

-írës, -írās [*-iras, *-ira-ās]
reminding of, resembling, having the characteristics of (a member of the set of)

Adjective-to-Noun Derivations

-ómë, -ônas [*-oma, *-oma-nās]
forms abstract, conceptual nouns related to the adjective
-ásë, -aðánas [*-asa, *-asa-nās]
forms nouns indicating plenty of adjective

Verbal Prefixes

lä-, lë- [*lo-, *la-, *le-]
forms antonyms from some verbs
sä- [*a:so-, *so-]
forms revertives from verbs